Demo
  • Проектът

Проектът

ПРОБЛЕМЪТ

Явленията трафик на хора и каналджийство на мигранти претърпяха изключително бързо развитие през последните години поради необходимостта от приспособяване към постоянно променящите се геополитически, технологичен и социален контексти. Понастоящем, тези криминални дейности включват засилената употреба на Интернет в различните им етапи (напр. набирането на жертви, тяхното транспортиране и в случаите на трафик на хора, тяхното експлоатиране) както в страните на произход, така и в страните на пристигане. Ето защо е от изключителна важност тези нови нелегални методи да бъдат изследвани с цел да се подобри схващането за употребата на Интернет в различните етапи на трафикирането и каналджийството, и по този начин да се насърчи употребата на иновативни методи на борба и превенция.

ПРОЕКТЪТ

Европейският проект www.surfandsound.eu има за цел да подобри разбирането за употребата на Интернет (включително социалните мрежи) в процесите на трафик на хора и каналджийство на мигранти и търсещи закрила лица, и да разпространи натрупаните знания по темата посредством провеждането на работни семинари за представители на правоприлагащи агенции и неправителствени организации, провеждането на разяснителни и информационни кампании и други дейности за популяризиране на продуктите от проекта.

По-конкретно, специфичните цели на проекта включват:

  • Проучване на видими и “тъмни” мрежи, както и идентифициране на потенциално опасно Интернет съдържание и други злоупотреби (като използването на чатове, VOIP) в две страни-дестинации (Италия и Обединеното Кралство) и две страни на произход (България и Румъния) с цел изработването на изследователски протокол за употребата на Интернет в процесите на трафик на хора и каналджийство на мигранти и търсещи закрила лица;
  • Използване на изследователския протокол за събиране и структуриране на значителна по обем информация от Мрежата;
  • Идентифициране на механизмите за употреба на Интернет в процесите на трафик на хора и каналджийство на мигранти итърсещи закрила лица посредством анализиране на събраната информация, с цел: Разработване на ръководство за идентифициране на потенциално опасно съдържание и други злоупотреби в Интернет (като използването на чатове, VOIP) и за подготовка на кампании за повишаване на осведомеността с цел намаляване на виктимизацията чрез Интернет и предупреждение на ползвателите на Интернет; Разпространяване на резултатите и ръководството посредством работни семинари сред представители на правоприлагащи агенции и НПО, ангажирани в превенцията и борбата с трафика на хора и каналджийството на мигранти и търсещи закрила лица.