Demo
  • Добавена стойност на проекта в европейски мащаб

Добавена стойност на проекта в европейски мащаб

С цел да се изправи пред транснационалната престъпна реалност на трафик на хора и каналджийство на мигранти и бежанци, е необходимо прилагането на мултидисциплинарен и наднационален подход, който дава основната добавена стойност за разполагане на ефективни стратегии за противодействие и интервенции.

В тази връзка, проектът www.surfandsound.eu допринася за борбата с трафика на хора и каналджийството на мигранти и търсещи закрила лица като събира информация и съдържание от от видимите и „тъмни“ мрежи в международен обхват, придържайки се към принципа обхватът да не бъде нито твърде широк (включвайки прекалено много пресичащи се фактори), нито твърде тесен (рискувайки да не бъде представителен и достоверен).

Поради езиковите различия, формите и секторите на експлоатация и други фактори, най-добра отправна точка е изследването да започне от някои ключови страни-членки на ЕС (България и Румъния, като страни на произход или на транзит, и Италия и Великобритания, като страни на дестинация), които да бъдат обект на сериозно наблюдение с цел по-задълбоченото разбиране на динамиката на процесите, свързани с трафик на хора и каналджйство на мигранти, така че да се изведат и адресират ефективни мерки за борба с явленията на европейско ниво.

Европейско измерение на добавената стойност ще даде и предоставянето на възможност за разпространяване на резултатите от проекта във всички страни-членки на ЕС като по този начин ще предостави възможност на националните власти и правоприлагащи агенции, НПО и други ключови заинтересовани страни (напр. работодатели, граждани, местни организации) да използват гореспоменатите насоки за борба с трафика и каналджийството.